REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE PROWADZONEJ POD ADRESEM KSIEGARNIA.WSIZ.PL

Księgarnia internetowa działająca pod adresem ksiegarnia.wsiz.pl, prowadzona jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych  prowadzonej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod nr 81, NIP 813-11-23-670.

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z księgarni internetowej, w szczególności: składania, dostarczania zamówionych produktów klientowi, uiszczania przez klienta opłat za sprzedaż towarów, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej ksiegarnia.wsiz.pl w celu zapewnienia możliwości zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy sprzedaży.

SPIS TREŚCI:

§ 1. DEFINICJE POJĘĆ
§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGARNI INTERNETOWEJ
§ 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
§ 5. ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE
§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§ 7. CENY TOWARÓW
§ 8. RABATY I PROMOCYJNE WARUNKI ZAKUPÓW
§ 9. ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ
§ 10. FORMY PŁATNOŚCI
§ 11. OUTLET
§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 13. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI
§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 15. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 1. DEFINICJE POJĘĆ

Cena zamówienia (wartość zamówienia) – jest to cena produktu powiększona o ewentualne koszty wysyłki.

Ceny – wszystkie ceny podane na stronie księgarni internetowej podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki tj. cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają ewentualny rabat po wprowadzeniu kodu rabatowego. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. 

Kod rabatowy – to ciąg liter, cyfr i/lub znaków, który upoważnia do nabycia produktu na specjalnych warunkach, np. po niższej cenie. 

Formularz rejestracji – formularz dostępny w księgarni internetowej umożliwiający utworzenie konta klientowi.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, a która dokonuje zamówienia poprzez księgarnię internetową.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – zbiór danych danego klienta przechowywanych w sklepie internetowym sprzedawcy dotyczący oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy. 

Koszyk – usługa udostępniana każdemu użytkownikowi, który korzysta ze sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku towarów, wpisanie kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych towarów i wszystkich towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla zrejestrowanych klientów zapamiętanie towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki.

Księgarnia internetowa – sklep internetowy (serwis internetowy) dostępny pod adresem ksiegarnia.wsiz.pl za pośrednictwem, którego klient może kupić towary.

Outlet – wyodrębniona część sklepu internetowego, za pośrednictwem której klient uzyskuje informacje o towarach outletowych (w tym ich dostępności) i może zawrzeć umowę sprzedaży w zakresie towarów outletowych.

Polityka prywatności i plików cookies sklepu internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie internetowej księgarni ksiegarnia.wsiz.pl. 

Przelewy24 (Przelewy24.pl) – serwis oferujący system szybkich płatności elektronicznych.

Regulamin – niniejszy regulamin księgarni internetowej WSIiZ.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Sklep (sklep internetowy) – platforma dostarczania towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej ksiegarnia.wsiz.pl.

Sprzedawca – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod nr 81, NIP 813-11-23-670, zwaną dalej WSIiZ, e-mail: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl.

Towar – publikacje książkowe w postaci drukowanej oraz elektronicznej, a także czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej.

Towar outletowy – towar oferowany w ramach Outletu, który jest uszkodzony, używany lub posiada inne wady wskazane w opisie towaru, które stanowią podstawę obniżenia ceny towaru outletowego. Wady towarów outletowych opisane są na podstronie dedykowanej towarowi oferowanemu w ramach Outletu.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta poprzez księgarnię internetową pomiędzy Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a klientem.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez sprzedawcę na rzecz klienta za pośrednictwem księgarni internetowej.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów, określające rodzaj i liczbę towaru.

Zapowiedź – towar, który w momencie składania zamówienia przez klienta jest niedostępny w księgarni internetowej. Przewidywany początek dostępności zapowiedzi określony jest każdorazowo przez sprzedawcę w karcie towaru oznaczonego jako zapowiedź. 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania klientów z księgarni internetowej ksiegarnia.wsiz.pl prowadzonej przez sprzedawcę, w tym zasady zakupów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki klientów w związku z korzystaniem z księgarni internetowej ksiegarnia.wsiz.pl, w tym określa:

a) warunki i zasady składania przez klientów zamówień drogą elektroniczną w ramach księgarni internetowej oraz poprzez e-mail ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl,

b) zasady zawierania umów sprzedaży towarów w ramach księgarni internetowej.

3. Sprzedawca i klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta.

5. Dla uniknięcia wątpliwości, zamówienie składane przez klienta ma charakter oferty w rozumieniu art. 66 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, której treść uzupełniają postanowienia regulaminu, a umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia klientowi potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę.

6. Informacje zawarte w księgarni internetowej mają jedynie charakter zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Dla uniknięcia ewentualnego sporu, sprzedawca informuje, że wygląd towaru prezentowany w księgarni internetowej może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu towaru dostarczonego klientowi, m.in. ze względu na ustawienia monitora klienta, oświetlenie i inne warunki techniczne podczas wykonania zdjęć towarów lub inne podobne okoliczności.

8. Kontakt ze sprzedawcą może odbywać się:

a) za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl,

b) telefonicznie pod numerami kontaktowymi: 17 866 12 54/17 866 11 61.

c) w formie korespondencyjnej: Księgarnia internetowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.

§ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych lub umieszczanych na stronie księgarni internetowej przez sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, podlegają ochronie prawnej, przysługują sprzedawcy lub podmiotom, z którymi sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

2. Klient uprawniony jest do korzystania z treści zamieszczonych na stronie księgarni internetowej nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych klientów w ramach sklepu – jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez sprzedawcę lub inny uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient zobowiązany jest do:

a) korzystania z księgarni internetowej w sposób nie zakłócający jej oraz w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami regulaminu,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

c) korzystania z księgarni internetowej w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla sprzedawcy, przede wszystkim z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

4. Korzystanie z księgarni internetowej możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych i technologicznych:

a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej, Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;

b) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

c) sugerowane rozdzielczość ekranu: 

- Komputer: 1920x1080, 1366x768, 1024x768

- Urządzenie mobilne: 360x640, 768x1024, 800x1200

d) sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color);

e) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego klienta.

§ 4. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży, zamówienie towarów klient może złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą systemu informatycznego (strony internetowej) sklepu internetowego ksiegarnia.wsiz.pl,

b) pocztą elektroniczną na adres ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl.

2. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie księgarni internetowej, siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. 

3. Zamówienie złożone pocztą elektroniczną na adres ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl musi zawierać: imię i nazwisko klienta, adres pocztowy, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów, dane do wystawienia faktury oraz numer NIP wyłącznie w przypadku podmiotów gospodarczych nabywających towar (służy to wystawieniu faktury VAT).

4. Możliwość składania zamówień w księgarni internetowej mają zarówno klienci niezarejestrowani (Zamówienie jako gość), jak i klienci zarejestrowani.

5. Klient niezarejestrowany to klient, który chce złożyć zamówienie bez zakładania konta użytkownika w księgarni internetowej. Klient niezarejestrowany w celu złożenia zamówienia, powinien dodać interesujące go towary do koszyka, wybrać preferowany sposób dostawy, prawidłowo i kompletnie wypełnić wszystkie pola wymagane w formularzu zamówienia, następnie potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”. 

6. Klient zarejestrowany to klient, który chce założyć konto użytkownika w księgarni internetowej –  w tym celu musi wybrać przycisk „Zaloguj się”, a następnie przycisk „Nie masz konta/Załóż je tutaj”. W tej sytuacji klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: płeć, imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Po uzupełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, klient wybiera przycisk „Zapisz” i przesyła swoje dane do sprzedawcy. Z tą też chwilą zostaje utworzone konto klienta w księgarni internetowej. Na tym etapie rejestracji klient nie podaje żadnych innych danych poza danym wskazanymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

7. W procesie rejestracji klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do konta w księgarni internetowej. Adres poczty elektronicznej podany przez klienta przy założeniu konta stanowi jego login.

8. Założenie konta w księgarni internetowej oraz korzystanie z jej funkcjonalności są nieodpłatne.

9. Po założeniu konta w księgarni internetowej, klient otrzymuje od sprzedawcy na adres poczty elektronicznej powiadomienie o zarejestrowaniu jego konta i możliwości składania zamówień w księgarni internetowej.

10. Do konta klienta zarejestrowanego, automatycznie przypisane zostaną dalsze dane, które klient musi podać przy składaniu zamówienia tj.: adres dostawy zamówienia, dane do faktury. Opcjonalnie klient może podać numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu. W przypadku zamówienia przez Firmę, konieczne jest podanie przez klienta: nazwy firmy oraz NIP. Przy każdym zamówieniu, zarejestrowany klient będzie miał możliwość podania innego adresu dostawy. 

11. Zarejestrowany klient w każdej chwili może modyfikować dane przypisane do swojego konta za pomocą zakładki „Moje konto” (po zalogowaniu na swoje konto zakładka zmienia swoją nazwę na imię i nazwisko zarejestrowanego klienta). Za pośrednictwem tej zakładki, klient może dokonać zmiany hasła oraz uzyskać dostęp do wszystkich swoich zamówień. 

12. W celu złożenia zamówienia klient zarejestrowany i niezarejestrowany zobowiązany jest do:

a) wyboru zamawianego towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku,

b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez sprzedawcę opcji,

c) wskazania adresu dostawy,

d) wskazania danych do wystawienia faktury (o ile dotyczy),

e) wyboru sposobu płatności.

13. W trakcie składania zamówienia, klient do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru.

14. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację klienta, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej (lub opcjonalnie numer telefonu). Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.

15. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację zamówienia oraz klienta.

16. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma od sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej, które zawiera informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. 

17. Powiadomienie stanowi potwierdzenie otrzymania przez sprzedawcę oferty klienta dotyczącej zakupu towaru na warunkach określonych w zamówieniu.

18. Kolejnym etapem jest dokonanie wpłaty przez klienta za zamówienie według wybranego przez klienta sposobu płatności.

19. Klient uprawniony jest do anulowania prawidłowo złożonego zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sprzedawcę telefonicznie lub przesyłając stosowną informację pocztą elektroniczną na adres internetowy sprzedawcy księgarnia@wsiz.rzeszow.pl.

§ 5.  ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE

1. Sprzedawca nie realizuje z poziomu księgarni internetowej zamówień zagranicznych.

2. Możliwa jest realizacja zamówienia zagranicznego poza systemem księgarni internetowej, po wcześniejszym wysłaniu przez klienta zapytania pocztą elektroniczną na adres internetowy sprzedawcy księgarnia@wsiz.rzeszow.pl.

3. Na zapytanie klienta przygotowana zostanie kalkulacja wartości zamówienia (przyjęte zostaną aktualne ceny obowiązujące w księgarni internetowej oraz koszty dostawy z uwzględnieniem stawek podatkowych kraju klienta).

4. Kalkulacja zawierająca wszystkie koszty zamówienia przekazana zostanie klientowi pocztą elektroniczną do akceptacji. Po akceptacji kalkulacji przez klienta oraz dokonaniu płatności, zamówienie zostanie przekazane do realizacji.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania przez sprzedawcę pełnej wpłaty za zamówienie. 

2. Do terminu realizacji zamówienia wskazanego w ust. 1 nie wlicza się dnia, w którym sprzedawca dostarczył klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3. Sprzedawca każdorazowo wysyła do klienta wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie realizacji zamówienia. 

4. Z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, termin realizacji zamówień określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje klienta o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określi nowy termin jego realizacji.

5. Jeżeli towar jest niedostępny w księgarni internetowej lub towar jest wprowadzony w księgarni internetowej jako zapowiedź, klient może drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia, czy będzie możliwe złożenie zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu braku realizacji zamówienia.

§ 7. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie księgarni internetowej: 

a) podawane są w złotych polskich (PLN),

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena aktualna w księgarni internetowej w momencie złożenia zamówienia przez klienta ma charakter wiążący. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie księgarni internetowej. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

§ 8. RABATY I PROMOCYJNE WARUNKI ZAKUPÓW

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen towarów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę księgarni internetowej i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do księgarni internetowej.

2. W przypadku zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen towarów z chwili składania zamówienia.

3. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji, sprzedawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy). 

4. W ramach promocyjnych ofert zakupu, sprzedawca może zastosować następujące rodzaje: 

a) rabat jednostkowy, który udzielany jest przez sprzedawcę na dany towar zaprezentowany na stronie księgarni i przypisany jest do danego towaru,

b) rabat jednorazowy, udzielany jest przez sprzedawcę do jednorazowego wykorzystania, rabat ten przyznawany jest klientom w ramach akcji sprzedawcy, np. konkursów, itp.,

c) rabat wielorazowy, który udzielany jest przez sprzedawcę klientom publicznie do wielokrotnego użytku w ramach akcji promocyjnych sprzedawcy, np. z okazji urodzin księgarni internetowej, innych jubileuszy, itp.

d) rabat indywidualny, który obniża ceny produktów konkretnemu klientowi lub grupie klientów,

e) pakiet promocyjny, który może zostać zastosowany przy zakupie zestawu promocyjnego, składającego się z kilku wybranych towarów (klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu).

5. Rabat jednorazowy lub wielorazowy nie jest rabatem imiennym i może być przekazywany innym klientom księgarni internetowej.

6. Rabat jednorazowy lub wielorazowy może być udzielony na wszystkie lub część towarów zamieszczonych przez sprzedawcę w księgarni internetowej.

7. Sprzedawca zastrzega sobie, że stosowane przez niego rabaty mają określoną datę ważności. Po upływie terminu ważności nie można wykorzystać rabatu w księgarni internetowej.

8. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy. 

9. Udzielony rabat obejmuje wyłącznie cenę towaru jest przypisany do danego towaru.

10. Przy udzieleniu rabatu, cena towaru zostaje pomniejszona o wartość udzielonego rabatu. Obowiązuje cena widoczna przy towarze (w koszyku) w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

11. W przypadku udzielenia rabatu jednorazowego lub wielokrotnego w postaci procentowego obniżenia ceny, cena towaru zostaje pomniejszona o wartość procentową udzielonego rabatu. Pomniejszenie ceny odbywa się automatycznie po wpisaniu kodu rabatowego przy zamówieniu lub wylicza się poprzez system księgami internetowej.

12. Rabaty nie łączą się chyba, że postanowi o tym sprzedawca. Wówczas taka informacja będzie wyraźnie określona przez sprzedawcę na stronie księgarni internetowej. 

13. Księgarnie i hurtownie, składające zamówienie towaru, mogą otrzymać rabat uzgodniony ze sprzedawcą w ramach odrębnych ustaleń.

§ 9.  ZASADY DOSTARCZANIA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca dostarcza towar w sposób wskazany przez klienta w zamówieniu.

2. W przypadku, gdy klient w zamówieniu wybrał opcję:

a) Kurier – dostarczenie zamówionego towaru nastąpi za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku 2 (dwa) dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia przez podmiot świadczący usługi kurierskie;

b) Poczta Polska – dostarczenie zamówionego towaru nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, przy czym termin dostawy na terenie Polski wynosić będzie w tym przypadku do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia przez Pocztę Polską lub innego operatora.

c) Odbiór osobisty – będzie możliwy pod warunkiem otrzymania od sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem skompletowania zamówienia. Na odbiór zamówienia z siedziby sprzedawcy, klient ma 7 (siedem) dni roboczych liczonych od momentu wysłania potwierdzenia skompletowania zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

3. Aktualna informacja zawierająca koszty dostawy dostępna jest na stronie internetowej księgarni na etapie dodawania przez klienta towaru do zamówienia oraz w zakładce strony „Dostawa i koszty wysyłki”. 

10. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient na etapie zamawiania towaru ma do wyboru następujące sposoby płatności:

a) płatność za pomocą bankowości internetowej – księgarnia internetowa akceptuje płatności poprzez system szybkich płatności elektronicznych Przelewy24.pl, na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

b) płatność przy odbiorze w siedzibie sprzedawcy – klient reguluje płatność, odbierając zamówiony towar bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy,

c) płatność przelewem – dostępna dla stałych klientów oraz klientów zamawiających jako jednostka administracji, instytucja lub sąd, o ile nie mają oni zaległości w regulowaniu należności wobec sprzedawcy (wówczas wysyłana jest faktura VAT z wyznaczonym terminem płatności).

2. Jeżeli klient wybierze opcję płatności za pomocą bankowości internetowej i w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia nie dokona zapłaty, zamówienie zostanie anulowane przez sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępnych dla klienta sposobów płatności, w tym zastrzec wymóg dokonania przedpłaty. Prawo to nie ma zastosowania w stosunku do klientów zadłużonych.

4. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi klient.

5. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez sprzedawcę zapłaty za zamówienie.

6. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054), klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany sprzedawcy w zamówieniu.

7. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym lub pocztą elektroniczną, sprzedawca wystawia faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. 

8. W przypadku, gdy klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta (np. z podaniem nazwy firmy), sprzedawca domniemywa, że zakup przez niego dokonywany jest w związku z taką działalnością i faktura wystawiona zostanie na tego klienta jako przedsiębiorcę.

9. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 11. OUTLET

1. Towar sprzedawany w ramach Outletu pochodzi ze zwrotów od dystrybutorów i hurtowni. 

2. Towar Outletowy może mieć przytarte okładki, zagięcia, zadrapania lub porysowania.

3. Towar sprzedawany w ramach Outletu nie podlega wymianie na produkty pełnowartościowe.

4. Oferta towaru z Outletu jest ograniczona (w większości 1-2 egzemplarze) i ważna do wyczerpania zapasów. 

5. Z powodu dużego zainteresowania ofertą Outletu, sprzedawca nie może zagwarantować pełnej realizacji zamówień. 

6. Towar zakupiony w ramach Outletu nie podlega zwrotowi.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeżeli zakupiony towar nie był używany, kopiowany oraz w żaden inny sposób wykorzystany lub zniszczony, klient będący konsumentem (nie dotyczy firm, instytucji) może odstąpić od umowy sprzedaży i dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

2. Klient odstępujący od umowy sprzedaży powinien poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez:

a) wypełnienie formularza zwrotu, który może wysłać pocztą elektroniczną na adres ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres sprzedawcy,

b) lub za pośrednictwem swojego konta założonego w sklepie internetowym – wówczas klient zgłasza zwrot poprzez zalogowanie się na swoje konto. W „Panelu klienta” w zakładce „Historia i szczegóły zamówień” należy wybrać opcję „Szczegóły” przy zamówieniu, które klient chce zwrócić. Zamówienie musi mieć status: Wysłane lub Dostarczone. Następnie w sekcji z listą zamówionych produktów należy zaznaczyć te produkty (poprzez wybranie odpowiedniego checkboxa), które klient chce zwrócić oraz ich ilość (możliwy jest zwrot części zamówienia). Następnie w polu: Zwrot towaru należy podać powód zwrotu lub wpisać „BRAK”. Po wypełnieniu formularza należy zatwierdzić żądanie zwrotu poprzez kliknięcie w „Żądanie zwrotu”. Po złożeniu żądania zwrotu szczegóły dostępne będą w „Panelu klienta” w zakładce „Zwroty produktów”. 

Możliwe statusy zwrotu: 

- Oczekiwanie na potwierdzenie – Klient zgłosił chęć zwrotu produktu i oczekuje na odpowiedź Sprzedawcy. 

- Oczekiwanie na paczkę – Sprzedawca zaakceptował chęć zwrotu Klienta. Klient ma 14 dni od dnia otrzymania zamówienia na dokonanie zwrotu.   

- Paczka została odebrana – Sprzedawca odebrał zwrot. Następuje proces zwrotu kosztów zamówienia

- Brak akceptacji zwrotu – Sprzedawca nie zaakceptował wniosku o zwrot produktu. 

- Dokonanie zwrotu – Proces dokonania zwrotu został zakończony. 

3. Klient nie później niż 14 dni od złożenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, powinien odesłać zwracany towar wraz z dowodem zakupu (faktura lub jej kopia) na adres: 

Księgarnia internetowa 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

z dopiskiem: „ZWROT TOWARU”.

4. Towar zwracany przez klienta powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie został uszkodzony w transporcie.

5. Sprzedawca w przypadku zwrotów nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania zwróconego towaru, zwróci klientowi dokonaną przez niego wpłatę za towar (cena produktu wraz z kosztem pierwotnej wysyłki do klienta).

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zastosował klient, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla sprzedawcy z dodatkowymi kosztami.

8. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem towaru.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez klienta dowodu potwierdzającego odesłanie zwracanego towaru.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa. 

§ 13. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA REKLAMACJI

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi towar pełnowartościowy. 

2. W przypadku, gdy towar otrzymany przez klienta będzie posiadał wady fabryczne, defekty lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, klient ma prawo złożyć reklamację.

3. Pierwszym etapem zgłoszenia reklamacji jest poinformowanie sprzedawcy o reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie zgłoszenia na email ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl. 

4. Informację o reklamacji klient powinien zgłosić sprzedawcy w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionego towaru.

5. Następnie klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza reklamacyjnego, w którym powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, przyczynę złożenia reklamacji, żądanie dostarczenia nowego, niewadliwego towaru, a także numer rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy za towar. 

6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania reklamowanego towaru wraz wypełnionym i podpisanego formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (faktura lub jej kopia) na adres: 

Księgarnia internetowa 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

z dopiskiem: „REKLAMACJA TOWARU”.

7. Sprzedawca w przypadku reklamacji nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Jeżeli dane podane przez klienta w formularzu reklamacyjnym są niepełne i wymagają uzupełnienia – sprzedawca przed rozpoznaniem reklamacji zwróci się do klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

9. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od jej złożenia. O decyzji uznania reklamacji, sprzedawca poinformuje klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

10. W przypadku uznania reklamacji, sprzedawca w zależności od żądania klienta, naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli to okaże się niemożliwe (np. towar niedostępny, wyczerpany nakład), wówczas zwróci należność za towar podlegający reklamacji lub zaproponuje inny towar dostępny w księgarni internetowej.

§ 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca, tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod nr 81, NIP 813-11-23-670.

2. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności oraz plików cookies, dostępnych na stronie internetowej księgarni ksiegarnia.wsiz.pl.

4. Dane osobowe, przekazywane podczas składania zamówień na stronie internetowej ksiegarnia.wsiz.pl lub poprzez email sprzedawcy ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl, mogą być przetwarzane w celu:

a) założenia konta w księgarni (dotyczy klientów księgarni internetowej)  –  podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniająca sprzedawcę do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy,

b) składania i realizacji zamówień, wysyłki towaru oraz ewentualnej obsługi reklamacji/zwrotów czy prowadzenia przez sprzedawcę działań windykacyjnych – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniająca sprzedawcę do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy,

c) prowadzenia dokumentacji księgowej, dane będą przetwarzane według przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

d) tworzenia statystyk oglądalności podstron księgarni internetowej –  podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniająca sprzedawcę do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy,

e) przekazywania klientowi (na podstawie odrębnie wyrażonej zgody) informacji o księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej).

5. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania zamówienia przez klienta.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

7. We wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych, klient może skontaktować się z:

a) Inspektorem Ochrony Danych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez adres email: iod@wsiz.rzeszow.pl,

b) lub ze sprzedawcą poprzez adres email: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl.

8. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

9. W ramach struktury organizacyjnej sprzedawcy jako administratora, dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. 

10. Dane osobowe klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie regulaminu, w szczególności operatom płatności internetowych, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, aż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z tym zamówieniem, regulowanych odrębnymi przepisami oraz do czasu wygaśnięcia obowiązku sprzedawcy do przechowywania dokumentów księgowych.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez sprzedawcę, klientowi przysługuje prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych),

- sprostowania (poprawienia) danych,

- usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,

- ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych),

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

- przeniesienia danych do innego administratora.

14. Klient zarejestrowany w księgarni internetowej może w każdej chwili pobrać na swoje urządzenie dane przetwarzane przez Księgarnię: Panel Klienta w zakładce „GDPR - Personal data” 

15. Klient zarejestrowany w księgarni internetowej może w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl o treści: „Chcę usunąć swoje konto/dane osobowe w księgarni internetowej”. 

16. Klient, który nie jest zarejestrowany w księgarni internetowej może w każdej chwili usunąć swoje dane osobowe wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy: ksiegarnia@wsiz.rzeszow.pl 

o treści: „Chcę usunąć swoje konto/dane osobowe w księgarni internetowej”. 

17. Klient uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie przez sprzedawcę danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. 

18. Sprzedawca nie zamierza profilować danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z osobą klienta na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

§ 15. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r. i jest dostępny na stronie internetowej ksiegarnia.wsiz.pl.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

3. Klient ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

4. Wszelkie spory dotyczące umów zawartych na podstawie regulaminu, pomiędzy sprzedawcą a klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby sprzedawcy (o ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ksiegarnia.wsiz.pl.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:
Formularz zwrot/reklamacji
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Wersja regulaminu: 1.2 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 29 kwietnia 2020 r.