Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (WSIiZ) prowadzi działalność wydawniczą od 1997 r. Uczelnia w obszarze prac naukowych specjalizuje się w wydawaniu:

  1. publikacji o charakterze monografii naukowych, w tym również książek powstałych na bazie rozpraw doktorskich oraz rozpraw habilitacyjnych
  2. publikacji stanowiących zbiór artykułów wydanych pod redakcją
  3. materiałów z konferencji i sympozjów naukowych
  4. publikacji o charakterze podręczników, skryptów, raportów z badań
  5. artykułów naukowych w ramach wydawnictw zwartych
  6. innych prac naukowych.

Dotychczasowy dorobek wydawnictwa stanowią publikacje z zakresu dziennikarstwa, ekonomii, zarządzania, bankowości, finansów, marketingu, informatyki, politologii oraz szkolnictwa wyższego. Działalność wydawnicza jest ściśle skorelowana z tematami prac badawczych pracowników naukowych i prac dyplomowych studentów oraz doktorantów. Odbiorcami wydawanych książek są uczelnie, instytucje naukowe, pracownicy naukowi, studenci oraz praktycy. Dodatkowym trendem wydawniczym są publikacje popularnonaukowe, skierowane do szerszego grona odbiorców, ilustrujące np. ważne postaci historyczne. Często są to dzieła, których temat podejmowany jest po raz pierwszy na polskim rynku wydawnictw naukowych. Publikacje o profilu naukowym wydajemy zarówno w formie tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej (e-booki). Nasze publikacje dostępne są w wielu bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

Od początki działalności WSIiZ, publikacje wydawane są nakładem własnym Uczelni oraz we współpracy z wiodącymi wydawnictwami z Polski i zagranicy. Współpraca wydawnicza realizowana jest w takim przypadku na podstawie umów koedycyjnych zawieranych pomiędzy WSIiZ a koedytorem. W latach 2008-2010 Uczelnia realizowała działalność wydawniczą ramach Konsorcjum Akademickiego, w skład którego wchodziła Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie i Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Ważnym i prestiżowym wydarzeniem dla wydawnictwa Uczelni było nawiązanie w 2010 r. współpracy z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Instytucja ta skupia wybitnych naukowców z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych, a przewodniczy jej ks. prof. Michał Heller. Współpraca z Centrum pozwoliła na utworzenie w 2012 r. wspólnego wydawnictwa pod nazwą Copernicus Center Press (CCPress), którego Uczelnia w dalszym ciągu jest koedytorem. Poza ścisłą współpracą z CCPress, Uczelnia w zakresie działalności koedycyjnej współpracuje w z wieloma innymi wiodącymi wydawnictwami tj.: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, AGH, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, C.H. Beck, Difin, ASPRA, CeDeWu, Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwem Naukowym IVG, Presscom, Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Wydawnictwem Naukowym Peter Lang. Oznacza to, że koedycyjny proces wydawniczy WSIiZ realizowała na kilka lat przed utworzeniem przez MNiSW wykazu wydawnictw publikujących prace recenzowane.

Warto też podkreślić, że perełką wśród naszych wydawnictw jest pierwsze polskie tłumaczenie dzieła I. Newtona Matematyczne zasady filozofii przyrody. Wydanie w polskim przekładzie przez nasze wydawnictwo jednej z najważniejszych publikacji w dziejach nauki, okazało się istotnym wydarzeniem wydawniczym. W czasie XVIII Targach Książki Naukowej we Wrocławiu wydawnictwo WSIiZ zostało laureatem nagrody głównej w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej i otrzymało Puchar MNiSW.

Wysoki poziom merytoryczny wydawanych przez nas publikacji, przyznawane nagrody i wyróżnienia oraz wyczerpujący się często nakład i konieczność dodruków publikacji są potwierdzeniem dbałości Uczelni o jak najwyższy poziom merytoryczny i redakcyjny wydawanych książek. Warto bowiem zaznaczyć, że wszystkie publikacje są poddawane bardzo rzetelnej i wnikliwej ocenie, zgodnej z przyjętą polityką publikacyjną oraz procedurami wydawniczymi.