W trosce o zachowanie wysokiej jakości publikacji wydawanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opracowana została procedura recenzowania prac naukowych. Procedura przygotowana została w oparciu o wskazówki zawarte m.in. w:

 1. dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce wydanym w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dokument zawiera zalecenia dotyczące obowiązków wydawcy jako podmiotu zamawiającego recenzję wydawniczą, recenzentów przyjmujących recenzję do wykonania oraz autorów publikacji naukowych. Przedstawia zasady postępowania w procedurze wydawniczej, które mają na celu budowanie wiarygodności nauki i autorytetu polskich uczonych.
 2. postanowieniach Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics COPE),
 3. zaleceniach Europejskiej Karty Naukowca/European Charter for Researchers.
 4. wytycznych zamieszczonych na portalu Polskiej Bibliografii Naukowej (będącego częścią Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym, który gromadzi i udostępnia informacje dotyczące czasopism naukowych oraz publikacji autorstwa polskich naukowców).

W tym miejscu należy podkreślić, iż teksty naukowe składane do wydawnictwa WSIiZ podlegają procedurze wewnętrznej recenzji wydawniczej oraz procedurze zewnętrznej recenzji naukowej.

W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej, naruszenia cudzych praw autorskich, Uczelnia wszczyna odpowiednie procedury w oparciu o zasady etyki publikacyjnej oraz powiadamia o zaistniałej sytuacji odpowiednie instytucje.

I. PROCEDURA WEWNĘTRZNEJ RECENZJI

 1. Po dokonaniu zgłoszenia pracy naukowej do wydania przez Autora/Redaktora, Koordynator wydawniczy WSIiZ weryfikuje wymogi formalne wniosku wydawniczego.
 2. Koordynator wydawniczy samodzielnie lub we współpracy z Pełnomocnikami Prorektora ds. Nauki sprawdza czy propozycja wydawnicza:
 • ma charakter naukowy i porusza temat ważny dla reprezentowanej dziedziny nauki,
 • została przygotowana poprawnie zarówno pod względem metodycznym, jak i warsztatowym,
 • dotyczy zagadnienia, które jest przedmiotem zainteresowania wydawnictwa.

Spełnienie w/w kryteriów jest warunkiem koniecznym do przekazania wniosku wydawniczego pod obrady Kolegium Wydawniczego WSIiZ, przygotowania karty wydawniczej oraz sporządzenia wstępnej kalkulacji kosztów wydania publikacji.

 1. Decyzję o skierowaniu propozycji wydawniczej do dalszego procesu wydawniczego podejmuje Kolegium Wydawnicze WSIiZ. Członkami Kolegium Wydawniczego są Rektor, Prorektor ds. Nauki, Koordynator wydawniczy (w uzasadnionych przypadkach Pełnomocnicy wskazani przez Prorektora ds. Nauki).
 2. Członkowie Kolegium Wydawniczego dokonują wewnętrznej recenzji w oparciu o poniższe kryteria:
 • Czy propozycja wydawnicza ma charakter naukowy?
 • Czy tytuł propozycji wydawniczej jest poprawnie sformułowany i odpowiada treści?
 • Czy zagadnienie przedstawione w propozycji wydawniczej jest istotne pod względem naukowym?
 • Czy propozycja wydawnicza nie jest kompilacją wcześniejszych znanych już publikacji?
 • Czy zagadnienie zostało przedstawione w sposób zrozumiały?
 • Jaki jest pozom naukowy propozycji wydawniczej na tle pozostałych utworów, które dotychczas zostały wydane przez inne wydawnictwa?
 1. W przypadku pozytywnej decyzji Kolegium Wydawniczego WSIiZ, kolejnym etapem jest skierowanie propozycji wydawniczej do zewnętrznej recenzji naukowej.
 2. W przypadku decyzji negatywnej Kolegium Wydawniczego, Autor otrzymuje informację, iż przesłana propozycja wydawnicza została odrzucona. Autora o decyzji Kolegium Wydawniczego informuje Koordynator wydawniczy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Przed skierowaniem propozycji wydawniczej do recenzji zewnętrznej, oryginalność złożonego tekstu weryfikowana jest przez system antyplagiatowy.

II. PROCEDURA ZEWNĘTRZNEJ RECENZJI NAUKOWEJ

 1. Po akceptacji wstępnego kosztorysu przez Autora/Redaktora, tekst publikacji naukowej podlega procedurze recenzji zewnętrznej, która przeprowadzona przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez wydawnictwo, pochodzących spoza WSIiZ i spoza miejsca zatrudnienia Autora/Redaktora (z Recenzentami zawierana jest stosowna umowa o dzieło).
 2. Autor publikacji nie ma wpływu na dobór i wyznaczanie Recenzenta. Wydawnictwo WSIiZ nie przyjmuje recenzji sporządzanych na zamówienie Autorów.
 3. W celu wyeliminowania konfliktów interesów we WSIiZ stosowana jest jedna z dwóch dostępnych procedur przygotowania zewnętrznej recenzji wydawniczej:
 • model recenzji otwartej - zarówno Autor, jak i Recenzent znają swoją tożsamość,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawnictwo stosuje przygotowanie recenzji w oparciu o model double-blind-review (podwójna ślepa recenzja) - na etapie przygotowywania recenzji, Recenzent i Autor nie znają swojej tożsamości. Informacje te ujawniane są po wydaniu publikacji. Imiona i nazwiska recenzentów umieszczone są na stronie redakcyjnej publikacji.
 1. O wyborze metody przeprowadzenia recenzji zewnętrznej oraz Recenzenta decyzje Kolegium Wydawnicze WSIiZ.
 2. Koordynator wydawniczy kieruje ofertę wykonania recenzji do Recenzenta z krótką informacją o pracy oraz propozycję umowy o dzieło, w której uwzględniona jest także wysokość honorarium. Po przyjęciu oferty, Recenzent podpisuje umowę, a następnie otrzymuje kompletny tekst pracy wraz z obowiązującym formularzem recenzji WSIiZ i ewentualnie inne materiały.
 3. Wszelkie kontakty pomiędzy Autorem/Redaktorem i Recenzentem do momentu wydania publikacji, odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora wydawniczego.
 4. Pomiędzy Autorem/Redaktorem i Recenzentem nie może występować konflikt interesów lub zachodzić podejrzenia, że o konflikt interesów strony postępowania mogą być podejrzane. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Autorem/Redaktorem a Recenzentem:
 • relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
 • relacje podległości zawodowej,
 • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających przygotowanie recenzji.
 1. Propozycja wydawnicza recenzowana jest przez co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego, w stopniu naukowym co najmniej doktora habilitowanego, reprezentującego dziedzinę zgodną z tematyką recenzowanego dzieła.
 2. Recenzent otrzymujący propozycję przygotowania recenzji pracy naukowej zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie – zaniechać recenzowania. Recenzja powinna być wykonana i przekazana Koordynatorowi wydawniczemu w terminie określonym w umowie, a w razie niemożności dotrzymania terminu Recenzent ma obowiązek skontaktować się z Koordynatorem i ustalić z nim nowy termin wykonania recenzji.
 3. Recenzent sporządza recenzję na formularzu recenzji WSIiZ i przekazuje ją w dwóch egzemplarzach Koordynatorowi wydawniczemu. W przypadku tzw. modelu otwartego recenzji, jeden z egzemplarzy jest archiwizowany we WSIiZ, a drugi przekazywany jest Autorowi/Redaktorowi. W przypadku recenzji realizowanej w oparciu o model double-blind-review, również jeden z egzemplarzy jest archiwizowany we WSIiZ, zaś Autor/Redaktor otrzymuje zanonimizowany formularz recenzji.
 4. Wynik zewnętrznej recenzji naukowej decyduje o:
 • skierowaniu propozycji wydawniczej do modyfikacji przez Autora zgodnie z uwagami Recenzenta,
 • wprowadzeniu propozycji wydawniczej do planu wydawniczego Uczelni,
 • odrzuceniu pracy przez wydawnictwo.
 1. Jeżeli propozycję wydawniczą realizuje dwóch Recenzentów, w przypadku otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji powoływany zostaje trzeci Recenzent. W zależności od otrzymanej recenzji, Kolegium Wydawnicze WSIiZ podejmuje decyzję w sprawie wydania pracy naukowej.