Działając w najlepszym interesie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz współpracowników naszego wydawnictwa, WSIiZ systematycznie monitoruje powszechnie przyjęte na szczeblu międzynarodowym standardy w zakresie etyki wydawniczej. W realizacji działalności wydawniczej stosujemy zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, które oparte są oparte są m.in.:
na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (ang. Committee on Publication Ethics COPE) 
na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanych w formie broszury Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa, 2011)
na zasadach etycznych obowiązujących w innych wydawnictwach naukowych.
Przed akceptacją publikacji do wydania, wszystkie propozycje wydawnicze zgłoszone do wydawnictwa WSIiZ weryfikowane są pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej. W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej, wydawnictwo postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE.
Wydawnictwo monitoruje przestrzeganie zasad etyki publikacyjnej zarówno przez Autorów, Recenzentów oraz inne osoby, które związane są z realizacją z prac wydawniczych. Ponadto, Uczelnia w realizacji działalności wydawniczej przestrzega norm etycznych i intelektualnych oraz dochowuje wysokich standardów edytorskich.
Wydawnictwo weryfikuje tekst publikacji pod względem oryginalności oraz poszanowania praw autorskich innych twórców. W tym celu Autor/Redaktor zgłaszając publikację do wydania jest zobowiązany do zagwarantowania pełnej oryginalności dzieła, a także do unikania takich zjawisk, jak:
plagiat, czyli bezprawne przywłaszczenie cudzego utworu w całości bądź w części,
autoplagiat (zduplikowanie publikacji), czyli opublikowanie własnego utworu w całości lub w części w więcej niż jednym wydawnictwie.
Ponadto, wydawnictwo WSIiZ przeciwdziała takim zjawiskom jak:
„ghostwriting” – pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację,
„guest authorship”/„honorary authorship” – przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu utworu.
(Źródło: Wytyczne dotyczące przeciwdziałania zjawiskom „ghostwriting” i „guest autorship”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
W celu przeciwdziałania powyższym przypadkom, Autor/Redaktor zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej i podpisanej deklaracji dotyczącej zjawisk ghostwriting, guest authorship, honorary authorship, a w przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy.
W przypadku podejrzenia występowania jednej z wyżej wymienionych form nieprzestrzegania zasad etyki publikacyjnej, wydawnictwo WSIiZ podejmuje następujące rozwiązania:
zwraca się do Autora/Redaktora z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i rozstrzygnięcie, czy podejrzenia są uzasadnione i wymagają rewizji pracy lub jej odrzucenia,
przekazuje informację o stwierdzeniu udokumentowanego naruszenia zasad etyki publikacyjnej do miejsca, w którym Autor/Redaktor jest zatrudniony.
W ten sposób WSIiZ gwarantuje odbiorcom/czytelnikom pewność, że wydawane publikacje są tworzone w sposób transparentny, uczciwy i przede wszystkim z poszanowaniem autorstwa dzieła.
Autor/Redaktor publikacji powinien również poinformować wydawnictwo o źródłach finansowania publikacji, jeżeli nadesłana praca powstała dzięki dofinansowaniu z MNiSW, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.
Ponadto, wydawnictwo WSIiZ publikuje recenzowane monografie naukowe, które wnoszą istotny wkład w rozwój nauki oraz procesu dydaktycznego.
Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od afiliacji Autora/Redaktora.
Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
Załączniki:
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat w manuskrypcie
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat w opublikowanym artykule
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o autoplagiat w manuskrypcie
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o autoplagiat w artykule
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o sfabrykowanie danych w manuskrypcie
Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o sfabrykowanie danych w artykule
Sposób postępowania w przypadku dodania Autora przed opublikowaniem
Sposób postępowania w przypadku usunięcia Autora przed opublikowaniem
System antyplagiatowy 
Weryfikacja treści prac uwzględnionych w planie wydawniczym poprzez system antyplgiatowy ma przeciwdziałać nierzetelności naukowej oraz naruszaniu cudzych praw autorskich. W związku z tym WSIiZ korzysta z autorskiego systemu antyplagiatowego tj. Podkarpacka Platforma Antyplagiatowa (PPA). W ramach systemu opracowano nowatorskie narzędzie, którego zadaniem jest wspomaganie przy weryfikacji dostarczanych dokumentów. Rolą systemu jest porównywanie dokumentów dostarczonych z zaindeksowanymi zasobami. Wynikiem sprawdzania jest szczegółowy raport podobieństwa zawierający listę dokumentów, których zawartość powtórzyła się w sprawdzanym dokumencie, ich procentowy udział w analizowanym tekście. Warto podkreślić, że system PPA jest rozpowszechniany wśród instytucji, które przestrzegają zasad praktyki antyplagiatowej.

W obecnej chwili trwają prace nad uruchomieniem jeszcze bardziej zaawansowanego technologicznie systemu niż Podkarpacka Platforma Antyplagiatowa. Ponadto, prowadzone są negocjacje dotyczące nawiązania współpracy z jedną z wiodących firm informatycznych, która dostarcza oprogramowanie antyplagiatowe