Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jako ośrodek naukowy prowadzi samodzielnie działalność wydawniczą z wykorzystaniem numerów ISBN, pozyskanych od Krajowego Biura ISBN działającego przy Bibliotece Narodowej.

Ponadto, z uwagi na szeroki zakres współpracy z wiodącymi wydawnictwami z Polski – Uczelnia od 2013 roku oferuje Autorom/Redaktorom możliwość wydania publikacji naukowej w ramach koedycji z innymi ośrodkami wydawniczymi. Uczelnia w zakresie działalności koedycyjnej współpracuje m.in. z: Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego, Akademią Górniczo-Hutniczą, Copernicus Center Press, Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwem Naukowym Scholar, wydawnictwami C.H. Beck, Difin, ASPRA, CeDeWu, Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwem Naukowym IVG, Presscom, Ośrodkiem Myśli Politycznej oraz Wydawnictwem Naukowym Peter Lang.

Poniżej prezentujemy procedury wydawnicze realizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w podziale na:

I. PROCEDURY STOSOWANE W PRZYPADKU, GDY AUTOR/REDAKTOR JEST ZAINTERESOWANY WYDANIEM PUBLIKACJI NAKŁADEM WSIiZ

Procedura Wydawnicza WSIiZ - Wariant 1

II. PROCEDURY STOSOWNE PRZEZ WSIIZ W PRZYPADKU, GDY AUTOR/REDAKTOR JEST ZAINTERESOWANY WYDANIEM PUBLIKACJI W RAMACH KOEDYCJI Z INNYM WYDAWNICTWEM

I. Procedura wydawnicza stosowna w przypadku, gdy Autor jest zainteresowany wydaniem publikacji nakładem WSIiZ

Pierwszym etapem współpracy z zakresie procesu wydawniczego jest zgłoszenie przez Autora/Redaktora propozycji wydawniczej poprzez wypełnienie wniosku wydawniczego.

Wniosek wydawniczy zawiera następujące informacje:

 • proponowany pełny tytuł zgłaszanej publikacji,
 • słowa kluczowe,
 • szacunkowa objętość,
 • wskazanie wariantu wyboru wydawcy, tzn. określnie czy:
 • wydawcą publikacji będzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie będzie koedytorem w wydaniu publikacji we współpracy z innym ośrodkiem wydawniczym,
 • rodzaj i typ publikacji,
 • imię i nazwisko oraz afiliacje wszystkich Autorów i/lub Redaktorów publikacji,
 • informację dot. opublikowana pracy w całości lub części w innym wydawnictwie,
 • wkład proponowanej publikacji do zastanego stanu wiedzy/ cechy, które wyróżniają publikację od innych już wydanych,
 • opis potencjalnej grupy czytelników/odbiorców publikacji,
 • wskazanie ewentualnego źródła finansowania,
 • proponowany termin złożenia publikacji do druku.

Wypełniony i podpisany wniosek wydawniczy przyjmowany jest pocztą elektroniczną na adres e-mail: wydawnictwo@wsiz.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na ogólny adres Uczelni. Wnioskujący zobowiązany jest do dołączenia do wniosku tekstu propozycji wydawniczej.

Autor/Redaktor zobowiązany jest do akceptacji obowiązującej w wydawnictwie zasady etyki publikacyjnej oraz procedury recenzyjnej.

Wniosek wydawniczy trafia do Koordynatora wydawniczego WSIiZ podlega weryfikacji pod kątem formalnym.

Następnie wniosek wydawniczy wraz z tekstem publikacji poddany zostaje ocenie merytorycznej Kolegium Wydawniczego WSIiZ (ocena dokonywana jest przy uwzględnieniu tematyki, unikatowości, przewidywanego oddziaływania na rozwój nauk i przydatności dla potencjalnych odbiorców (przedstawicieli nauki, studentów, praktyków danej dziedziny nauki, itp.).

Dla wniosku wydawniczego, który uzyskał pozytywną opinię Kolegium Wydawniczego WSIiZ, Koordynator wydawniczy WSIiZ sporządza wstępny kosztorys publikacji, który następnie przedkładany jest do akceptacji Autorowi/Redaktorowi. Po akceptacji kosztorysu przez Autora/Redaktora publikacja dołączana jest do planu wydawniczego.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji procesu wydawniczego publikacji jest podpisanie umowy autorskiej, w której Autor zobowiązuje się do przekazania Uczelni dzieła oryginalnego, napisanego zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, które mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE).

Umowa, która zostaje podpisana pomiędzy Autorem/Redaktorem a WSIiZ zawiera:

 • zlecenie opracowania wydawniczego wersji drukowanej publikacji,
 • zlecenie opracowania wydawniczego wersji elektronicznej publikacji PDF,
 • uwzględnienie w druku numeru ISBN,
 • przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do publikacji na WSIiZ w odniesieniu do Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • uwzględnienie noty copyright:
  Copyright by Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
  Copyright by imię i nazwisko Autora/Redaktora,
 • zlecenie podania objętości arkuszy wydawniczych (cała publikacja i poszczególne rozdziały).

Ostateczne zlecenie opracowania wydawniczego następuje po dostarczeniu przez Autora/Redaktora do wydawnictwa następującego wykazu dokumentacji:

 • elektronicznej wersji publikacji,
 • umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych Autora/Redaktora i współautorów publikacji do podpisania przez Rektora WSIiZ,
 • oświadczenia Autora/Redaktora o nieopublikowaniu załączonych tekstów w innym wydawnictwie,
 • oświadczenia Autora/Redaktora o udzieleniu licencji na publikację utworu w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych,
 • oświadczenia Autora/Redaktora o posiadaniu publikacji afiliacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Tekst publikacji naukowej podlega procedurze recenzji zewnętrznej, która przeprowadzana jest według stosowanej procedury recenzji dokonywanej przez niezależnych recenzentów, pochodzących spoza WSIiZ i spoza miejsca zatrudnienia Autora/Redaktora (z Recenzentami zawierana jest stosowna umowa o dzieło). Wszelkie kontakty pomiędzy Autorem/Redaktorem i Recenzentem odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora wydawniczego WSIiZ.

Po otrzymaniu recenzji wydawniczych, recenzję zawierającą uwagi krytyczne i sugestie przekazywana jest do Autora/Redaktora, który dokonuje wymaganych poprawek lub udziela pisemnej odpowiedzi. Publikacja po poprawkach trafia do Koordynatora wydawniczego WSIiZ, który ponownie kieruje pracę do Recenzenta w celu zatwierdzenia.

Kolegium Wydawnicze przyjmuje do procesu wydawniczego publikację, która ostatecznie została zaakceptowana przez Recenzenta po poprawkach wprowadzonych przez Autora.

Na proces redakcyjny publikacji składają się następujące elementy:

 • opracowanie redakcyjne tekstów (redakcja merytoryczna wykonywana jest w pliku Word w trybie rejestracji (śledzenia) zmian; wszelkie pojawiające się w trakcie redakcji pytania zamieszczane są w tekście w formie komentarzy),
 • ujednolicenie zapisów (skrótów, literatury, przypisów, powołań, itp.),
 • profesjonalny skład i łamanie tekstów,
 • weryfikacja elementów ilustracyjnych (tabel, wykresów, diagramów, schematów, wzorów, itp.),
 • korekta językowa,
 • korekta techniczna,
 • projekt okładki (przygotowywane są 3 propozycje okładek do wyboru przez Autora),
 • korekta autorska,
 • akceptacja autorska ostatecznej wersji tekstu oraz okładki przed drukiem, według wymogów redakcyjnych i wydawniczych,
 • nadanie numeru ISBN z puli WSIiZ (Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki),
 • przekazanie ostatecznie zaakceptowanych materiałów do druku (wydawnictwo odpowiada za jakość publikacji w odniesieniu do Ustawy 2.0 i Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r., dlatego przed ostatecznym zleceniem druku, dokonuje rewizji monografii naukowej oraz weryfikacji tekstu zgodnie ze stosowanymi parametrami w drukarni),
 • druk publikacji według ustalonego w umowie nakładu,
 • przygotowanie wersji elektronicznej publikacji w postaci pliku PDF do repozytoriów i bibliotek cyfrowych.
 • Wydawca w swojej wewnętrznej ewidencji prowadzi teki wydawnicze z pełną dokumentacją procesu wydawniczego dla każdej publikacji.

Po otrzymaniu nakładu z drukarni, dwa egzemplarze publikacji wraz z fakturą za wykonaną usługę zostają przekazane do Działu Nauki w celu rozliczenia z Kwesturą Uczelni oraz archiwizacji. Ponadto, przynajmniej 5 egzemplarzy publikacji trafia do Biblioteki Akademickiej Uczelni, w celu umożliwienia skorzystania z metodologii i wyników badań naukowych przez studentów, doktorantów oraz innych pracowników WSIiZ.

Zasady masowej dystrybucji publikacji ustalane są odrębnie dla każdego tytułu w zależności od nakładu publikacji i celu jej wydania.

Rozliczenie końcowe publikacji, które uwzględnia rzeczywiste koszty wydania i ustalenie ceny jednostkowej publikacji zamyka proces wydawniczy.

W przypadku publikacji komercyjnej, wydawnictwo ustala cenę egzemplarza do sprzedaży publikacji w uzgodnieniu z Autorem.

Realizację działań promocyjnych wydanej publikacji prowadzi WSIiZ w oparciu o mediaplan, który został zaakceptowany przez Autora.

WSIiZ jako wydawca realizuje wysyłkę egzemplarzy publikacji do bibliotek upoważnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Dystrybucja wydanej publikacji prowadzona jest we współpracy z Ogólnopolskim Systemem Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT oraz poprzez księgarnię internetową www.ksiegarnia.wsiz.pl.

II. Procedura wydawnicza stosowna przez WSIiZ w przypadku, gdy Autor jest zainteresowany wydaniem publikacji w ramach koedycji z innym wydawnictwem

W przypadku, gdy Autor we wniosku wydawniczym decyduje się na wydanie publikacji na zasadzie koedycji, Kolegium Wydawnicze WSIiZ:

dokonuje oceny merytorycznej tekstów przedkładanych do wydania publikacji i w przypadku pozytywnej decyzji kwalifikuje pracę do planu wydawniczego,

biorąc pod uwagę profil, tematykę publikacji i jej zbieżność z profilem działalności wydawniczej Koedytora, podejmuje decyzję w sprawie wyboru wydawnictwa, któremu zaproponowana zostanie współpraca.

Warunkiem rozpoczęcia procesu wydawniczego publikacji jest podpisanie umowy, w której Autor zobowiązuje się do przekazania Uczelni dzieła oryginalnego, napisanego zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej, które mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE).

Umowa, która zostaje podpisana pomiędzy Autorem/Redaktorem a WSIiZ zawiera:

 • zlecenie opracowania wydawniczego wersji drukowanej publikacji,
 • zlecenie opracowania wydawniczego wersji elektronicznej publikacji PDF,
 • uwzględnienie w druku numeru ISBN,
 • przeniesienie pełni autorskich praw majątkowych do publikacji na WSIiZ w odniesieniu do Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • uwzględnienie noty copyright:
 • Copyright by Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • Copyright by Kedytor,
 • Copyright by imię i nazwisko Autora/Redaktora,
 • zlecenie podania objętości arkuszy wydawniczych (cała publikacja i poszczególne rozdziały).

Zakwalifikowanie pracy do procesu wydawniczego następuje po dostarczeniu przez Autora/Redaktora do wydawnictwa następującego wykazu dokumentacji:

 • elektronicznej wersji publikacji,
 • umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych Autora/Redaktora i współautorów publikacji do podpisania przez Rektora WSIiZ,
 • oświadczenia Autora/Redaktora o nieopublikowaniu załączonych tekstów w innym wydawnictwie,
 • oświadczenia Autora/Redaktora o udzieleniu licencji na publikację utworu w bibliotekach i repozytoriach cyfrowych,
 • oświadczenia Autora/Redaktora o posiadaniu publikacji afiliacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 • Kolejny etap oceny merytorycznej realizowany jest przez Kolegium Redakcyjne Koedytora.

Po uzyskaniu pozytywnej oceny ustalane są warunki współpracy koedycyjnej oraz przygotowywana jest wstępna kalkulacja kosztów wydania publikacji.

Następnie kalkulacja Koedytora przesyłana jest do Koordynatora wydawniczego WSIiZ, który przekazuje ją do wglądu Autorowi/Redaktorowi.

Po akceptacji kosztorysu przez Autora/Redaktora publikacja dołączana jest do planu wydawniczego Koedytora.

W kolejnym etapie procesu koedycyjnego podpisywana jest umowa o wspólnym przedsięwzięciu wydawniczym realizowanym pomiędzy WSIiZ a Koedytorem tzw. umowa koedycyjna. Następnie WSIiZ przekazuje do Koedytora ostateczną wersję pracy Autora/Redaktora wraz z podpisaną umową koedycyjną.

Wszelkie kontakty pomiędzy Autorem/Redaktorem a Koedytorem w czasie realizacji procesu wydawniczego odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora wydawniczego WSIiZ.

Koedytor w uzgodnieniu ze WSIiZ przedkłada propozycję wydawniczą procedurze recenzji zewnętrznej, która realizowana jest według ustalonej procedury recenzji Koedytora przez niezależnych recenzentów wskazywanych przez Koedytora.

Recenzje otrzymane od Koedytora, za pośrednictwem Koordynatora wydawniczego WSIiZ zostają przesłane do wglądu Autorowi/Redaktorowi. Po otrzymaniu recenzji wydawniczych, Autor ustosunkowuje się do recenzji, nanosi sugerowane poprawki i przekazuje ostateczną wersję pracy do wydawnictwa WSIiZ.

Publikacja zostaje przyjęta do procesu redakcyjnego Koedytora, po uzyskaniu co najmniej jednej pozytywnej recenzji zewnętrznej.

Na proces redakcyjny publikacji, która jest wydawana w ramach koedycji składają się następujące elementy:

 • opracowanie redakcyjne tekstów przez Koedytora (redakcja merytoryczna wykonywana jest w pliku Word w trybie rejestracji (śledzenia) zmian; wszelkie pojawiające się w trakcie redakcji pytania zamieszczane są w tekście w formie komentarzy),
 • ujednolicenie zapisów (skrótów, literatury, przypisów, powołań, itp.),
 • profesjonalny skład i łamanie tekstów,
 • weryfikacja elementów ilustracyjnych (tabel, wykresów, diagramów, schematów, wzorów itp.),
 • korekta językowa,
 • korekta techniczna,
 • projekt okładki (przygotowywane są 3 propozycje okładek do wyboru przez Autora),
 • korekta autorska,
 • nadanie numeru ISBN z puli WSIiZ i Koedytora (Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki),
 • zabezpieczenie na okładce, stronie tytułowej i redakcyjnej informacji o współwydaniu oraz pozostałych informacji wynikających z umowy koedycyjnej,
 • zabezpieczenie informacji o dofinansowaniu przez WSIiZ,
 • akceptacja autorska ostatecznej wersji tekstu oraz okładki przed drukiem, według wymogów redakcyjnych i wydawniczych,
 • przekazanie ostatecznie zaakceptowanych materiałów przez WSIiZ i Autora/Redaktora do druku (Redaktor prowadzący ze strony Koedytora odpowiada za jakość publikacji w odniesieniu do Ustawy 2.0 i Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r., dlatego przed ostatecznym zleceniem druku, dokonuje rewizji monografii naukowej oraz weryfikacji tekstu zgodnie ze stosowanymi parametrami w drukarni),
 • druk publikacji według ustalonego nakładu w umowie wydawniczej,
 • przygotowanie wersji elektronicznej publikacji w postaci pliku PDF do repozytoriów i bibliotek cyfrowych.

Wydawnictwo WSIiZ w swojej wewnętrznej ewidencji prowadzi teki wydawnicze z pełną dokumentacją procesu wydawniczego dla każdej publikacji wydanej w ramach koedycji.

Po otrzymaniu nakładu od Koedytora, wydawnictwo WSIiZ dwa egzemplarze publikacji wraz z fakturą za wykonaną usługę, przekazuje do Działu Nauki w celu rozliczenia z Kwesturą Uczelni oraz archiwizacji. Ponadto, przynajmniej 5 egzemplarzy publikacji trafia do Biblioteki Akademickiej Uczelni, w celu umożliwienia skorzystania z metodologii i wyników badań naukowych przez studentów, doktorantów oraz innych pracowników WSIiZ.

Zasady masowej dystrybucji publikacji ustalane są we współpracy z Koedytorem, odrębnie dla każdego tytułu w zależności od nakładu publikacji i celu jej wydania.

Realizację działań promocyjnych wydanej publikacji w ramach koedycji prowadzi na równych prawach zarówno wydawnictwo WSIiZ, jak i Koedytor w oparciu o mediaplan, który został zaakceptowany przez Autora. Wydawnictwo WSIiZ i Koedytor dokładają wszelkich starań, aby we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych oraz opisach bibliografiach była informacja, że publikacja ukazała się nakładem obu Współwydawców.

Koedytor w imieniu wydawnictwa WSIiZ jest zobowiązany do realizacji wysyłki egzemplarzy publikacji do bibliotek upoważnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego (zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych).

Rozliczenie końcowe publikacji, które uwzględnia rzeczywiste koszty wydania i ustalenie ceny jednostkowej publikacji zamyka proces wydawniczy realizowany w ramach umowy koedycyjnej.